Ledare. Ewelina Axell.

2017-04-22 06:36

Mänskliga rättigheter gäller alla barn

FN:s barnkonvention säger att alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Sverige vill göra barnkonventionen till lag. Eller ville fram till den nya tillfälliga (?) asyllagen. För det gäller inte de ensamkommande barnen som dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta.

Med den nuvarande flyktingpolitiken ser vi hur ensamkommande barn och unga fråntas sina rättigheter. De godtyckliga åldersuppskrivningarna får ur ett barnrättsperspektiv förödande konsekvenser. Dessa barn har lidit nog och deras flykt ska vara över. De behöver ett liv i trygghet, stabilitet samt möjlighet att rota sig och läka. 

Socialdemokraterna har ändrat sin skrivning när det gäller migrationspolitiken i sina nya riktlinjer. De skriver att Sverige ska ha ”en ansvarsfull och solidarisk migrationspolitik”. Vem inkluderar de i ordet solidarisk? Sveriges alla ensamkommande barn och unga inklusive de som nu håller dem vid liv är verkligen inte inkluderade över huvud taget.

Det är hög tid att lyssna på rörelsen #vistårinteut och de yrkesverksamma och ideella krafter som arbetar med att hålla ensamkommande barn och unga vid liv, som möter deras smärta varje dag och som kämpar för att göra deras röster hörda:

”Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige.

Det finns många fördelar med att ge amnesti:
1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt.

3. Sveriges ekonomi: Eftersom ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att de flesta ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap i stället för att bidra till vårt samhälle – som de både vill och kan.

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwin-situation för alla.

Våra krav är följande:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.”

#vistårinteut men vi slutar aldrig kämpa är en partipolitiskt oberoende rörelse med en åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga.